In deze privacyverklaring worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Wooning Aviation: de exploitant van de websites waviation.nl  en vliegles.com, en verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016),
  • Website: waviation.nl dan wel vliegles.com.
  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de website, doorgaans tevens betrokkene in de zin van lid 5.
  • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder bezoekers en gebruikers van de website, alsook derden te wiens behoeve cadeaubonnen middels de website worden besteld.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Wooning Aviation respecteert de privacy van alle betrokkenen. Wooning Aviation acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wooning Aviation zal de persoonsgegevens van de betrokkene verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Wooning Aviation past deze privacyverklaring mogelijk van tijd tot tijd aan. Wooning Aviation raadt de betrokkene dan ook aan om deze privacyverklaring op eigen initiatief regelmatig te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door Wooning Aviation en het beschermen van zijn eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door Wooning Aviation voor welke doeleinden verwerkt?

Wooning Aviation verwerkt persoonsgegevens die door de gebruiker worden verschaft aan Wooning Aviation. Dit kan geschieden in het kader van:

  • het bestellen op de website van een of meerdere cadeaubonnen voor vlieglessen;
  • de behandeling van informatieaanvragen van de betrokkene, ingediend middels de contactpagina op de website;
  • de ontvangst van nieuwsbrieven van Wooning Aviation, na voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.

Bij het bestellen van cadeaubonnen op de website, alsook voor het indienen van informatieaanvragen, dient de gebruiker de gevraagde verplichte persoonsgegevens op te geven, bijvoorbeeld zijn naam, in een voorkomend geval de naam van de persoon voor wie de cadeaubon is bestemd, het adres van de gebruiker, zijn telefoonnummer en e-mailadres. Indien een bestelling van een cadeaubon wordt afgerond, dient de gebruiker zijn betaalgegevens middels de website te verstrekken. Zonder vorenvermelde persoons- en betaalgegevens is het voor Wooning Aviation niet mogelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst die de gebruiker met Wooning Aviation wenst te sluiten, c.q. de informatieaanvraag in behandeling te nemen.

Voor de ontvangst van nieuwsbrieven van Wooning Aviation, wordt het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrieven. De gebruiker kan zich voor de ontvangst van de nieuwsbrieven te allen tijde uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze.

De persoonsgegevens die de gebruiker aan Wooning Aviation verstrekt, worden door Wooning Aviation, zoals hierboven is vermeld, verwerkt om uitvoering te geven aan tussen de gebruiker en Wooning Aviation gesloten overeenkomsten, waaronder wordt verstaan de bestelling betreffende cadeaubonnen, alsook de behandeling van informatieaanvragen en de ontvangst van nieuwsbrieven.

Wooning Aviation zal persoonsgegevens niet verkopen aan derden en uitsluitend aan derden verstrekken voor zover dat noodzakelijk is om de website aan de gebruiker in gebruik te kunnen geven en voor de uitvoering van overeenkomsten tussen de gebruiker en Wooning Aviation. In dit kader is het noodzakelijk dat persoonsgegevens automatisch worden verstrekt aan betaalproviders waarvan Wooning Aviation zich bedient, alsook de hostingprovider van Wooning Aviation. Voorts maakt Wooning Aviation gebruik van de diensten van The Feedback Company waarbij personen die een vliegles bij Wooning Aviation hebben gevolgd, eenmalig een e-mailbericht ontvangen met het verzoek een review te verstrekken over hun ervaring tijdens de vliegles.

Wooning Aviation verwerkt tevens automatisch gegevens die hij ontvangt op basis van het gebruik van de website door de gebruiker. Wooning Aviation verzamelt gegevens met betrekking tot het gebruik van de website en de manier waarop de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden zoveel mogelijk in anonieme vorm verzameld en omvatten onder meer gegevens over het door de gebruiker gebruikte apparaat, logbestandsgegevens en het IP-adres. In dit kader maakt Wooning Aviation gebruik van de diensten van Freespee en Google Analytics. Middels Freespee wordt het websitebezoek van de gebruiker gekoppeld aan eventueel inkomende telefoongesprekken van de gebruiker waardoor statistieken over het websitegebruik kunnen worden gegenereerd en Wooning Aviation de gebruiker beter van dienst kan zijn.

Met betrekking tot Google Analytics worden gegevens verzamelt voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de gebruiker. Google Analytics voorziet erin om Wooning Aviation te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van de gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Wooning Aviation heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Voorts kan Wooning Aviation, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van betrokkenen verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wooning Aviation of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Wooning Aviation of derden.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om Wooning Aviation te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de betrokkene het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de betrokkene, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de betrokkene in een ander land dan Nederland woonachtig is of is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Wooning Aviation niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wooning Aviation legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De betrokkene kan contact opnemen met Wooning Aviation voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene Wooning Aviation verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Wooning Aviation, kan de betrokkene contact opnemen met Wooning Aviation Wooning Aviation helpt de betrokkene graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Wooning Aviation of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Wooning Aviation

Arendweg 7
8218PE Lelystad
E-mailadres: info@waviation.nl
Telefoon: 0320-284519